แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 

 

แบบฟอร์มคำร้อง ของสำนักบริการการศึกษา   

1. คำร้องขอเอกสารทั่วไป
2. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
3. คำร้องขอลาพักการศึกษา
4. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
5. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
6. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
7. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
9. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
12. ระเบียบและข้อบังคับ
13. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

14.ใบลานักศึกษา

15.ใบลาสอบไปเกณฑ์ทหาร

แบบฟอร์มคำร้อง ของคณะ

 

ขอใช้ห้องประชุมและห้องบรรยาย

ขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์คณะ

ขอยืมโสตทัศนูปกรณ์

ขอใช้รถพ่วงข้างคณะ (ชอเล่)

แบบฟอร์มยืมเงินคณะ

แบบฟอร์มยืมเงินเดินทางไปสหกิจ

แบบฟอร์มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมคณะ

บันทึกข้อความขอลาฮาลาเกาะห์ ปี2561

แบบฟอร์มยืมเงินกองทุนช่วยเหลือบุคลากรคณะ

ใบเสร็จรับเงิน 2558

ใบแทนใบเสร็จรับเงิน 2558

แบบเสนอโครงการ ปี 2560

แบบรายงานสรุปผลโครงการปี 2560

แบบฟอร์มเสนอโครงการ 2560 กรณีมีกิจกรรมย่อย

แบบประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจโครงการ-กิจกรรม (ปรับปรุง 2560)