ทำเนียบรองคณบดี

รองคณบดี

  ชื่อ – นามสกุล              ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายอิบรอฮิม  หะยีสาอิ 1 มกราคม 2550-30 พฤศจิกายน 2551
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร  วอลี 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษาคม 2562

*** ปีการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยายุบในตำแหน่งนี้****

ทำเนียบรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

  ชื่อ – นามสกุล              ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายอิบรอฮิม  หะยีสาอิ 1 มกราคม 2550-30 พฤศจิกายน 2551
นายซบรี  หะยีหมัด 1 ธันวาคม 2551 – 24 พฤศจิกายน 2556 (มอย)
นายซบรี  หะยีหมัด 25 พฤศจิกายน 2556 – 31 กรกฏาคม 2560 (มฟน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  สันหีม 1 สิงหาคม 2560 –  31 พฤษภาคม 2561
 ปีการศึกษา 2561 ทางมหาวิทยายุบในตำแหน่งนี้


ทำเนียบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  ชื่อ – นามสกุล              ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอบีเราะห์  การียอ 6 กุมภาพันธ์ 2551 –  30เมษายน 2556
นายอนุวัตร  วอลี 1 พฤษภาคม 2556 – 24 พฤสจิกายน 2556 (มอย)
นายอนุวัตร  วอลี 25 พฤศจิกายน 2556 – 31 สิงหาคม 2557 (มฟน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  สันหีม
1 กันายน 2557 – 30 กรกฏาคม 2560
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร  วอลี  1 สิงหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร  วอลี 1 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน

.

.

ทำเนียบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

  ชื่อ – นามสกุล              ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายกศิน   ตอเลบ 1 มกราคม 2548- 1 มกราคม 2551
นายนุมาน  สะอะ 19 พฤศจิกายน 2551 – 31 มีนาคม 2556
ดร.อิบรอเฮม  สือแม 1 เมษายน 2556 – 24 พฤศจิกายน 2556 (มอย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเฮม  สือแม  25 พฤศจิกายน 2556-22 มิุนายน 2558 (มฟน)
 นายมาหะมะสอเระ  ยือโร๊ะ  23 มิถุนายน 2558- 31 พฤษภาคม 2561
นายมะรอนิง  อุเซ็ง  1 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน