ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานคณะ

  ชื่อ – นามสกุล              ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายอัมพร  มนมิตร 1 พฤศจิกายน 2549 –  31 ธันวาคม 2555
นายนิซอยบูลดิน นิเงาะ 1 มกราคม 2556 – 31 กรกฏาคม 2557
นายอัมพร  มนมิตร 1 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน