ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชา

ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                        ชื่อ – นามสกุล ช่วงเวลา
นายราฟาล  หามะ 1 สิงหาคม 2547- 31 กรกฏาคม 2551
นางรอซีดัต  สาแม  1 สิงหาคม 2551
อาจารย์ฮีชาม เอ เอ มาดี  
นายซอบรี  อามาลีนา 1 มิถุนายน 2554 -31 ธันวาคม 2558
นายอับดุลฟาตะห์    มะสาแม  
นางสาวนูรุลฮุสนา  อับดุลลาฏีฟ 1 มกราคม 2559 -ปัจจุบัน
นายเฟาซาน  มาปะ มติประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 154 (8/2562)  1 มิถุนายน 2563

   

ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

                        ชื่อ – นามสกุล ช่วงเวลา 
นายซบรี  หะยีหมัด 1 สิงหาคม 2550 – 31 พฤษภาคม 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  สันหีม 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไลมาน  หะยีสาเอะ 1 มิถุนายน 2554 – 31 กันยายน 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอมสรรค์  เศะ 1 ตุลาคม 2556 – 31 กรกฏาคม 2558
ปิดหลักสูตร  
   
   

 

 

ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาเคมีประยุกต์

                        ชื่อ – นามสกุล ช่วงเวลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  วอลี 1 สิงหาคม 2552- 1 กันยายน 2556
นายรอมลี   เจะดอเลาะ 1 ตุลาคม 2556
ปิดหลักสูตร  
   
   
   
   
 
 
ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
                        ชื่อ – นามสกุล ช่วงเวลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซากี นิเซ็ง 1 สิงหาคม 2554- 2558
ปิดหลักสูตร  
   
   
   
   
   
 
 
 
 
ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
                        ชื่อ – นามสกุล
ช่วงเวลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอมสรรค์  เศะ 1 สิงหาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซากี นิเซ็ง 1 มิถุนายน 2561  – ถึงปัจจุบัน
   
   
   
   
   
 
 
 
ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
                        ชื่อ – นามสกุล
ช่วงเวลา
นายอับดุลฟาตะห์  มะสาแม 1 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน
   
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                        ชื่อ – นามสกุล
ช่วงเวลา
นายซบรี  หะยีหมัด 1 มิถุนายน 2561  – 31 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  สันหีม 1 มิถุนายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  วอลี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไลมาน  หะยีสาเอะ มติประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 161 (6/2563)  1 มกราคม 2564
   
 
 
ทำเนียบหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        ชื่อ – นามสกุล
ช่วงเวลา
นายซบรี  หะยีหมัด 1 มิถุนายน 2561  – 31 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  สันหีม 1 มิถุนายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  วอลี 1 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน