ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา (ชาย)

ลำดับที่ปีการศึกษาชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา
1ปีการศึกษา 2549นายมะรอนิง      อุเซ็งเทคโนโลยีสารสนเทศ
2ปีการศึกษา 2550นายเฟาซาน       มาปะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3ปีการศึกษา 2551นายอีรฟาน       จะปะกียาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4ปีการศึกษา 2552นายอามีน         บาเหะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5ปีการศึกษา 2553นายวีรยุทธ์       ปานโต๊ะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6ปีการศึกษา 2554นายฮานีฟ        เจะเต๊ะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7ปีการศึกษา 2555นายมุสลิม       ดือราแมเคมีประยุกต์
8ปีการศึกษา 2556 เทคโนโลยีสารสนเทศ
9ปีการศึกษา 2557นายอาดีนัน       ระนีสะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10ปีการศึกษา 2558นายยูไฮรี           หามะบูเกะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11ปีการศึกษา 2559นายฟารีส          ฆอแด๊ะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12ปีการศึกษา 2560นายอานูวา         เจะหลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
13ปีการศึกษา 2561นายอัฟฟาน       มะเซ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
14ปีการศึกษา 2562นายศุภณัฐ       พงษ์วิจารณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
15ปีการศึกษา 2563นายฟัรดี อูเซ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
16ปีการศึกษา 2564 นายชารีฟ ดามูซอ เทคโนโลยีสารสนเทศ
17ปีการศึกษา 2565  
18ปีการศึกษา 2566  
19ปีการศึกษา 2567  
20ปีการศึกษา 2568  
21ปีการศึกษา 2569  
22ปีการศึกษา 2570  

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา (หญิง)

ลำดับที่ปีการศึกษาชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา
1ปีการศึกษา 2549นางสาวนูรไลลา    หลังปูเต๊ะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2ปีการศึกษา 2550นางสาวนูรไลลา    หลังปูเต๊ะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3ปีการศึกษา 2551นางสาวอัสมะ        เจ๊ะมุเทคโนโลยีสารสนเทศ
4ปีการศึกษา 2552นางสาวนาซีเร๊าะ    หลีนุ้ย-เทคโนโลยีสารสนเทศ
5ปีการศึกษา 2553นางสาวอภิญญา     ทองสุกแสงเทคโนโลยีสารสนเทศ
6ปีการศึกษา 2554นางสาวฉารีฝ๊ะ       พงค์หลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
7ปีการศึกษา 2555นางสาวมัรยัม         ลาเตะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8ปีการศึกษา 2556 เทคโนโลยีสารสนเทศ
9ปีการศึกษา 2557นางสาวนูรีซา         ยูโซะเคมีประยุกต์
10ปีการศึกษา 2558นางสาวนูรอัยนิง    ดือเร๊ะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11ปีการศึกษา 2559นางสาวอัสมะ         จี้เกษม เทคโนโลยีสารสนเทศ
12ปีการศึกษา 2560นางสาวมิสกะห์     กาเซ็งตือบาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13ปีการศึกษา 2561นางสาวรัยยาน       จะปะกียาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14ปีการศึกษา 2562นางสาวฟาฏอนะฮ  แวบูละ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
15ปีการศึกษา 2563 นางสาวมาอีดา สุนทรเทคโนโลยีสารสนเทศ
16ปีการศึกษา 2564นางสาววานิดา ยือลาแป วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
17ปีการศึกษา 2565  
18ปีการศึกษา 2566  
19ปีการศึกษา 2567  
20ปีการศึกษา 2568  
21ปีการศึกษา 2569  
22ปีการศึกษา 2570