ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาล-ษานีย์
มหาวิทยาฟาฏอนี

มหาวิทยาฟาฏอนี เป็น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกใน ประเทศไทย โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอน   การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยทำการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัล-กุรอานและสุนนะฮฺ มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงส่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนหลักสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง และบูรณากด้วยเหตุนี้ ในการประชุมสภาวิทยาลัยมหาวิทยาฟาฏอนี วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2546 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้จัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาล-ษานีย์” เพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ในแขนงวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์บูรณาการ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยต่อยอดภูมิปัญญาเดิมและสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม

ในช่วงแรกได้จัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)เป็นสาขาวิชาแรกและสาขาวิชาเดียว  และในปีการศึกษา  พ.ศ.2547 เป็นปีแรกที่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ ต่อมาวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549 ได้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นสาขาวิชาที่สองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ในปีการศึกษา  พ.ศ.2549 เป็นปีแรกที่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)หลักสูตรปรับปรุง ในปีเดียวกัน  ปัจจุบัน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 สาขาวิชาและ 1 หน่วยงาน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะ เปิดสอนหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
138/5 หมู่ที่ บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนีนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยทำการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุนนะฮฺ  มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงส่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนหลักสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง และบูรณาการ จากการประชุมสภาวิทยาลัยมหาวิทยาฟาฏอนี วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมกันนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้สถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาลษานีย์

ในเบื้องต้นคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นสาขาวิชาแรก ขึ้นในปีการศึกษา  พ.ศ.2547  ต่อมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ได้ขออนุมัตหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรที่สองของคณะปัจจุบันคณะ ได้มีเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2555 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนหลักสูตรเก่าที่ไม่ปรับปรุงงดรับนักศึกษา และในปีการศึกษา 2556 ทางคณะได้งดรับนักศึกษาชั่วคราวเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  และจะมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาฮาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์อิสลาม

ประวัติโดยย่อ ชีค กอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ และชีคฮามัด บินคอลีฟะห์ อาล-ษานีย์

ชีค กอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองรัฐ กาตาร์ สืบทอดจากบิดาของท่าน ชีค มุหัมมัด บิน ษานีย์ ในปีคศ. 1878   ซึ่งเชค มุหัมมัด บินษานีย์ นับเป็นชีคคนแรกจากตระกูลอาล-ษานีย์ที่ปกครองรัฐกาตาร์   เดิมตระกูล อาล-ษานีย์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เผ่าตะมีมตั้งรกรากอยู่แถบ Gibrin ทางตอนใต้ ของ Najd และได้อพยพมายังกาตาร์ในช่วงต้นศตวรรษที่18 ซึ่งขณะนั้น กาตาร์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร ออตโตมัน      (อุษมานียะฮฺ)

ชีคมุหัมมัด บินกอซิม อาล-ษานีย์ ได้ฉายแววความเฉลียวฉลาดและความเป็นผู้นำตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองรัฐกาตาร์ ท่านต้องเผชิญกับอิทธิพลของสองอาณาจักรที่เกรียงไกรในอดีต คืออาณาจักรตุรกีที่เคยครอบครองดินแดนแถบนี้ และสหราชอาณาจักรอังกฤษที่กำลังขยายอิทธิพลในอินเดียและตะวันออกกลาง แต่ท่านก็สามารถประคับประคองรัฐกาตาร์ให้กลายเป็นรัฐเอกราช และได้รับการยอมรับจากสองมหาอำนาจในขณะนั้น หลังจากนั้นท่านก็มุ่งสถาปนาความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น สร้างความยุติธรรมและความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ  จนเป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นผู้ทรงก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ และยึดเอาวันที่ท่านทรงขึ้นปกครองประเทศในวันที่ 18 ธันวาคม 1878 เป็นวันชาติกาตาร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันรัฐกาตาร์ปกครองและบริหารโดย ชีคฮามัด บิน คอลีฟะฮ์ อาล-ษานีย์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นประมุขผู้ปกครองรัฐ  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศ  ท่านได้ขึ้นปกครองรัฐกาตาร์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  คศ.1995 ซึ่งถือว่าท่านเป็นทายาทสืบทอดการปกครองรัฐกาตาร์ยุคใหม่คนที่ 6 จากตระกูลอาล-ษานีย์ ต่อเนื่องมาจากชีคกอซิมบรรพบุรุษของท่านซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสถาปนารัฐกาตาร์ ยุคใหม่คนแรก  ความเจริญและการพัฒนาในด้านต่างๆได้ดำเนินอย่างรวดเร็วในสมัยของชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ อาล-ษานีย์ ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา จนทำให้กาตาร์ได้กลายเป็นรัฐที่เจริญรุดหน้าและมั่งคั่งที่สุดในตะวันออก กลาง รายได้เฉลี่ยประชากรสูงที่สุดในโลก ท่านไม่ได้มุ่งพัฒนาประเทศกาตาร์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่านได้สนใจพัฒนาพี่น้องมุสลิมในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา

การให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาฟาฏอนี โดยชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ได้เริ่มต้นด้วยการบริจาคเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อธิการบดี และอาคารคณะอิสลามศึกษา ในปี ค.ศ.2002 ด้วยงบประมาณจำนวน30 ล้านบาท  และในปี คศ.2005 เชค ฮามัด บิน คอลีฟะฮ์ ได้บริจาคเพิ่มเติม อีก 30 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ และเพื่อซื้ออุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงบรรพบุรุษของท่านผู้ก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ ท่านจึงทรงอนุญาตให้ตั้งชื่ออาคาร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ ซึ่งนับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ฯ แห่งแรก ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ ผู้ปกครองรัฐกาตาร์ในปัจจุบันและได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อดังกล่าว

 

.

.

.

.

.

.

.

งานประชาสัมพันธ์คณะ 17/12/2557

0 thoughts on “ประวัติความเป็นมา

 1. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Really tons of excellent knowledge!
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacies in canada
  north west pharmacy canada
  no prior prescription required pharmacy
  top rated canadian pharmacies online

 2. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing a lot of good tips!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies-24h
  drug prices comparison
  canadian pharmacies that ship to us

 3. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Truly quite a lot of amazing advice.
  https://www.dunamisproductions.com/
  get prescription online
  canadian pharmacy online
  canadian prescription drugs
  canadian cialis

 4. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks a lot! I appreciate it!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy
  canadian pharmaceuticals online
  canada pharmacy online reviews
  canada drug

 5. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Incredible a lot of great tips.
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy without prescription
  mexican pharmacies shipping to usa
  buying prescription drugs canada
  northwest pharmacy

 6. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards, I enjoy this.
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drug assistance
  canada pharmacy
  drug costs
  northwest pharmacy

 7. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually expressed it well!
  https://www.lunarciel.com/
  online pharmacies no prescription
  canada drugs online
  canada pharmacies online pharmacy
  canada pharmacy online

 8. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Incredible many of excellent info!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacies without prescriptions
  canada drugs online
  drugs without prescription
  online pharmacies canada

 9. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You have made your stand extremely nicely..
  https://www.dunamisproductions.com/
  safeway pharmacy
  canadian pharmacies online
  pharmacy cost comparison
  global pharmacy canada

 10. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You said it perfectly.!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadapharmacyonline.com
  canadian pharcharmy
  canadian pharmacy no prescription
  canadian pharmacies

 11. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  With thanks. I value this!
  https://www.lunarciel.com/
  cialis online
  canadian pharmacies without an rx
  canadian pharmacy viagra brand
  canada drugs

 12. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing facts. Kudos!
  https://www.interlandchemie.com/
  overseas pharmacies
  canada drugs online
  canada drug prices
  canadian pharmacies without an rx

 13. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Appreciate it. A good amount of content.

  https://www.visitwaushara.com/
  canada drugs online pharmacy
  london drugs canada
  canadian pharmacy 365
  canadian pharmacy online

 14. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing postings. Thank you.
  https://www.visitwaushara.com/
  24 hour pharmacy
  global pharmacy canada
  canadian pharmacy
  canada drugs

 15. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Seriously plenty of wonderful data!
  https://www.lunarciel.com/
  price prescription drugs
  canada pharmacy
  prescription prices comparison
  canadian drugs

 16. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks, Ample data!

  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy online
  trust pharmacy canada
  prescription cost comparison
  canada drugs

 17. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  This is nicely expressed! !
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacies top best
  london drugs canada
  online canadian discount pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies

 18. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa a good deal of very good material!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian pharmacies
  prescription cost comparison
  canadian pharmaceuticals online

 19. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Very good material. Kudos!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacy viagra brand
  northwestpharmacy
  discount pharmacy
  online pharmacies of canada

 20. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Many thanks. I like it.
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription prices comparison
  north west pharmacy canada
  canadian pharmacy 365
  canadianpharmacy

 21. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards. I like it.
  https://www.waltcoexpress.com/
  most reliable canadian pharmacies
  canada pharmacy
  online canadian discount pharmacy
  canadian pharmacies online

 22. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Cheers. A lot of info!

  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy drug store
  canadian pharmacy online
  canada drugs online pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 23. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Cheers! Valuable information!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada drugs online
  aarp approved canadian online pharmacies
  discount pharmacy
  canadian pharmaceuticals online

 24. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually suggested this very well!
  https://www.dunamisproductions.com/
  cheap prescription drugs online
  top rated canadian pharmacies online
  buy prescription drugs canada
  canadian pharmacies-24h

 25. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards. Loads of tips!

  https://www.dunamisproductions.com/
  walmart pharmacy price check
  canadian cialis
  canada meds
  canadian pharmacies online

 26. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thank you. Loads of facts.

  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drugs canada
  canadian pharmacies
  visit poster’s website
  london drugs canada

 27. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards, I appreciate it!
  https://www.interlandchemie.com/
  best online international pharmacies
  northwestpharmacy
  no prescription pharmacy
  canadian pharmacies online

 28. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Wonderful material, Many thanks.
  https://www.dunamisproductions.com/
  pharmacies in canada
  global pharmacy canada
  safe canadian online pharmacies
  canadian pharmacy online

 29. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Great stuff. Many thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  mexican pharmacy online medications
  online pharmacies of canada
  canadian mail order pharmacies
  canadian online pharmacies

 30. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Nicely put, Appreciate it.
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drugs canada
  northwestpharmacy
  best online pharmacy stores
  trust pharmacy canada

 31. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  With thanks. I enjoy it!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada pharmacies online
  online pharmacies canada
  online pharmacies
  canadian pharmacies without an rx

 32. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos. Terrific stuff!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian discount pharmacy
  canadian pharmacies
  prescription price comparison
  top rated canadian pharmacies online

 33. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Great tips. With thanks!
  https://www.waltcoexpress.com/
  best non prescription online pharmacies
  canada drug
  best online pharmacy
  canada pharmaceuticals online

 34. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Info very well utilized.!
  https://www.waltcoexpress.com/
  best canadian mail order pharmacies
  canada drugs online
  best online pharmacy
  canada online pharmacies

 35. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually expressed it well.
  https://www.waltcoexpress.com/
  online canadian pharmacy
  canadian pharmaceuticals online
  canada pharmacy online reviews
  canada pharmaceuticals online

 36. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually explained it well.
  https://www.visitwaushara.com/
  trust pharmacy canada
  canadian pharmacies
  cheap prescription drugs
  canada online pharmacies

 37. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards. Excellent stuff!
  https://www.interlandchemie.com/
  buy prescription drugs canada
  canada drug
  canada pharmacy online reviews
  north west pharmacy canada

 38. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Nicely put, Thanks a lot.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy
  trust pharmacy canada
  drug costs
  canada drugs online

 39. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing stuff. Appreciate it!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian online pharmacy reviews
  canada pharmacy online
  canada pharmacy online orders
  aarp approved canadian online pharmacies

 40. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks! Valuable information!
  https://www.visitwaushara.com/
  canada pharmacy online no script
  canada pharmacy online
  online pharmacies canada
  north west pharmacy canada

 41. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Awesome advice. Kudos!
  https://www.lunarciel.com/
  mail order pharmacies
  canada pharmaceutical online ordering
  24 hour pharmacy
  trust pharmacy canada

 42. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Truly lots of great information!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian prescription
  trust pharmacy canada
  pharmacy canada
  canada drug

 43. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Really loads of helpful facts.
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription pricing
  canada pharmaceuticals online
  international pharmacy
  canadian pharmaceuticals online

 44. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Wonderful forum posts. Thank you.
  https://www.waltcoexpress.com/
  overseas pharmacies
  canadian drugs
  best online international pharmacies
  canada drugs online

 45. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Cheers, I enjoy it.
  https://www.visitwaushara.com/
  canada pharmacies
  canada pharmaceuticals online
  best price prescription drugs
  northwest pharmacy

 46. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Good stuff. With thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  board of pharmacy
  canadian online pharmacy
  buying prescription drugs canada
  canadian pharmacy

 47. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Wow tons of superb tips!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  discount pharmacy
  top rated canadian pharmacies online
  top rated canadian pharmacies online
  canada drug

 48. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You’ve made your point very clearly!!
  http://talahicc.com/
  online canadian pharmacy
  canadian pharmacy
  northwest pharmacy canada
  canada online pharmacies

 49. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos. Loads of knowledge.

  http://canadianpharmacysilo.com/
  drugstore online
  canadian pharmacies that ship to us
  pharmacy online
  online pharmacies canada

 50. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos, An abundance of write ups.

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  drugs from canada
  canadianpharmacy
  safeway pharmacy
  online pharmacies canada

 51. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Wow plenty of wonderful knowledge.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  drug price
  canadian online pharmacy
  international pharmacies that ship to the usa
  canadian drugs

 52. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Truly quite a lot of good data.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canada drugs online pharmacy
  canadian pharmacies without an rx
  online discount pharmacy
  canadian cialis

 53. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Superb content. Appreciate it!
  http://talahicc.com/
  pharmacy price compare
  top rated canadian pharmacies online
  canada drugs
  top rated canadian pharmacies online

 54. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  This is nicely expressed. !
  http://canadianpharmacymim.com/
  online drugs
  canadianpharmacy
  mexican pharmacy online medications
  canadian pharmacy online

 55. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Really tons of awesome data!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian pharmacies that are legit
  canadian pharmacy online
  mail order pharmacies
  online pharmacies of canada

 56. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thank you, I like this.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  cheap prescription drugs online
  canada drug
  pharmacy without dr prescriptions
  canadian pharmacies without an rx

 57. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing all kinds of excellent knowledge!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  online drugstore
  london drugs canada
  canadian pharmacy uk delivery
  canadianpharmacy

 58. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Nicely put. Thanks a lot.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  most reliable canadian pharmacies
  canada pharmacy online

 59. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos. I appreciate this.
  https://nicktambone.com/
  online pharmacy usa
  canadian pharmacies
  the canadian pharmacy
  canadian pharmacy online

 60. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  This is nicely expressed. !
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian pharmacy meds
  northwest pharmacy
  discount prescription drugs online
  canadian pharmacy online

 61. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Really many of wonderful information.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian rx pharmacy online
  canadian pharcharmy
  pharmacies near me
  canada drugs

 62. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Superb information, With thanks.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canada pharmacies without script
  canada drugs online
  24 hour pharmacy
  canadian pharmacies-24h

 63. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Great knowledge. Regards.
  http://talahicc.com/
  canadian pharmacy meds
  canadianpharmacy
  discount prescription drugs online
  canadian pharmacies online

 64. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  This is nicely put! .
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadian rx pharmacy online
  canadian pharmacy online
  online pharmacy without a prescription
  north west pharmacy canada

 65. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Well spoken of course. !
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  prescription drugs online without
  northwestpharmacy
  best canadian pharmacies
  canada pharmacy

 66. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Great facts. Many thanks!
  http://canadianpharmacymim.com/
  prescription online
  canadian pharmacies online
  pharmacy online mexico
  canadian pharmacies without an rx

 67. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You said it very well..
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  mexican pharmacies online
  canada online pharmacies
  prescription pricing
  canadian pharmaceuticals online

 68. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing write ups. Many thanks!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  best online pharmacy
  canadian pharmacies online
  northwest pharmacy canada
  canada online pharmacies

 69. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Terrific info. Thank you.
  https://nicktambone.com/
  canadapharmacy
  canada pharmacy online
  prescription drugs online without doctor
  canadian pharmacy

 70. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa many of amazing data!
  http://canadianpharmacymim.com/
  prescription drug
  canada drugs online
  no 1 canadian pharcharmy online
  canada drug

 71. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks! Numerous info!

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  drug prices comparison
  canadian pharmacies-24h
  online pharmacy no prescription needed
  canadianpharmacy

 72. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually said it effectively.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  drugs without prescription
  canada drug
  online pharmacy canada
  trust pharmacy canada

 73. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Nicely put. Thanks a lot.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canada meds
  canada pharmacy online
  canadian drug store
  canada pharmacy

 74. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You suggested that very well.
  http://talahicc.com/
  canada pharmacy online no script
  canadian online pharmacies
  canada drug prices
  aarp approved canadian online pharmacies

 75. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Fantastic forum posts. Thank you!
  https://nicktambone.com/
  online pharmacy without prescription
  canadianpharmacy
  no prescription online pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 76. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing forum posts. Many thanks.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies-24h
  canada drugs online pharmacy
  canadian online pharmacies

 77. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Perfectly expressed of course. !
  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy tech
  top rated canadian pharmacies online
  canadian meds
  global pharmacy canada

 78. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos! Fantastic stuff!
  https://nicktambone.com/
  online canadian discount pharmacy
  canada drug
  canadian cialis
  north west pharmacy canada

 79. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Good forum posts. Kudos!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  most reliable canadian pharmacies
  canada online pharmacies
  rx online
  canadian pharmacies online

 80. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Beneficial facts. Thanks.
  http://canadianpharmacymim.com/
  canada pharmacies online prescriptions
  canada pharmaceutical online ordering
  online pharmacy no prescription needed
  canada drug

 81. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing info, With thanks!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadapharmacyonline com
  canadian online pharmacies
  canadian discount pharmacy
  canadian pharcharmy

 82. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa quite a lot of amazing info!
  http://canadianpharmacyntx.com
  online drugs
  canadian pharmacy online
  prescription cost
  london drugs canada

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.