ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาล-ษานีย์
มหาวิทยาฟาฏอนี

มหาวิทยาฟาฏอนี เป็น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกใน ประเทศไทย โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอน   การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยทำการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัล-กุรอานและสุนนะฮฺ มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงส่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนหลักสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง และบูรณากด้วยเหตุนี้ ในการประชุมสภาวิทยาลัยมหาวิทยาฟาฏอนี วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2546 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้จัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาล-ษานีย์” เพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ในแขนงวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์บูรณาการ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยต่อยอดภูมิปัญญาเดิมและสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม

ในช่วงแรกได้จัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)เป็นสาขาวิชาแรกและสาขาวิชาเดียว  และในปีการศึกษา  พ.ศ.2547 เป็นปีแรกที่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ ต่อมาวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549 ได้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นสาขาวิชาที่สองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ในปีการศึกษา  พ.ศ.2549 เป็นปีแรกที่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)หลักสูตรปรับปรุง ในปีเดียวกัน  ปัจจุบัน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 สาขาวิชาและ 1 หน่วยงาน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะ เปิดสอนหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
138/5 หมู่ที่ บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนีนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยทำการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุนนะฮฺ  มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงส่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนหลักสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง และบูรณาการ จากการประชุมสภาวิทยาลัยมหาวิทยาฟาฏอนี วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมกันนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้สถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาลษานีย์

ในเบื้องต้นคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นสาขาวิชาแรก ขึ้นในปีการศึกษา  พ.ศ.2547  ต่อมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ได้ขออนุมัตหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรที่สองของคณะปัจจุบันคณะ ได้มีเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2555 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนหลักสูตรเก่าที่ไม่ปรับปรุงงดรับนักศึกษา และในปีการศึกษา 2556 ทางคณะได้งดรับนักศึกษาชั่วคราวเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  และจะมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาฮาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์อิสลาม

ประวัติโดยย่อ ชีค กอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ และชีคฮามัด บินคอลีฟะห์ อาล-ษานีย์

ชีค กอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองรัฐ กาตาร์ สืบทอดจากบิดาของท่าน ชีค มุหัมมัด บิน ษานีย์ ในปีคศ. 1878   ซึ่งเชค มุหัมมัด บินษานีย์ นับเป็นชีคคนแรกจากตระกูลอาล-ษานีย์ที่ปกครองรัฐกาตาร์   เดิมตระกูล อาล-ษานีย์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เผ่าตะมีมตั้งรกรากอยู่แถบ Gibrin ทางตอนใต้ ของ Najd และได้อพยพมายังกาตาร์ในช่วงต้นศตวรรษที่18 ซึ่งขณะนั้น กาตาร์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร ออตโตมัน      (อุษมานียะฮฺ)

ชีคมุหัมมัด บินกอซิม อาล-ษานีย์ ได้ฉายแววความเฉลียวฉลาดและความเป็นผู้นำตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองรัฐกาตาร์ ท่านต้องเผชิญกับอิทธิพลของสองอาณาจักรที่เกรียงไกรในอดีต คืออาณาจักรตุรกีที่เคยครอบครองดินแดนแถบนี้ และสหราชอาณาจักรอังกฤษที่กำลังขยายอิทธิพลในอินเดียและตะวันออกกลาง แต่ท่านก็สามารถประคับประคองรัฐกาตาร์ให้กลายเป็นรัฐเอกราช และได้รับการยอมรับจากสองมหาอำนาจในขณะนั้น หลังจากนั้นท่านก็มุ่งสถาปนาความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น สร้างความยุติธรรมและความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ  จนเป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นผู้ทรงก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ และยึดเอาวันที่ท่านทรงขึ้นปกครองประเทศในวันที่ 18 ธันวาคม 1878 เป็นวันชาติกาตาร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันรัฐกาตาร์ปกครองและบริหารโดย ชีคฮามัด บิน คอลีฟะฮ์ อาล-ษานีย์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นประมุขผู้ปกครองรัฐ  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศ  ท่านได้ขึ้นปกครองรัฐกาตาร์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  คศ.1995 ซึ่งถือว่าท่านเป็นทายาทสืบทอดการปกครองรัฐกาตาร์ยุคใหม่คนที่ 6 จากตระกูลอาล-ษานีย์ ต่อเนื่องมาจากชีคกอซิมบรรพบุรุษของท่านซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสถาปนารัฐกาตาร์ ยุคใหม่คนแรก  ความเจริญและการพัฒนาในด้านต่างๆได้ดำเนินอย่างรวดเร็วในสมัยของชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ อาล-ษานีย์ ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา จนทำให้กาตาร์ได้กลายเป็นรัฐที่เจริญรุดหน้าและมั่งคั่งที่สุดในตะวันออก กลาง รายได้เฉลี่ยประชากรสูงที่สุดในโลก ท่านไม่ได้มุ่งพัฒนาประเทศกาตาร์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่านได้สนใจพัฒนาพี่น้องมุสลิมในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา

การให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาฟาฏอนี โดยชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ได้เริ่มต้นด้วยการบริจาคเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อธิการบดี และอาคารคณะอิสลามศึกษา ในปี ค.ศ.2002 ด้วยงบประมาณจำนวน30 ล้านบาท  และในปี คศ.2005 เชค ฮามัด บิน คอลีฟะฮ์ ได้บริจาคเพิ่มเติม อีก 30 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ และเพื่อซื้ออุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงบรรพบุรุษของท่านผู้ก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ ท่านจึงทรงอนุญาตให้ตั้งชื่ออาคาร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ ซึ่งนับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ฯ แห่งแรก ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ ผู้ปกครองรัฐกาตาร์ในปัจจุบันและได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อดังกล่าว

 

.

.

.

.

.

.

.

งานประชาสัมพันธ์คณะ 17/12/2557

0 thoughts on “ประวัติความเป็นมา

 1. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing a good deal of amazing knowledge.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  online pharmacy no prescription
  canadian pharmaceuticals online
  canadian pharmacies online
  global pharmacy canada

 2. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 3. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 4. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 5. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 6. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Fantastic postings. Thank you.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadadrugs.com pharmacy canadian pharmacies drug costs [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmaceuticals online[/url]
  online pharmacy without prescription
  canadian prescriptions
  rx online
  online rx pharmacy
  meds online
  discount prescription drugs online

 7. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 8. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 9. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 10. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 11. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 12. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 13. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 14. Howardencab พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 15. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 16. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 17. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 18. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 19. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 20. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 21. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 22. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 23. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 24. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 25. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 26. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 27. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 28. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 29. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 30. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 31. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 32. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 33. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 34. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 35. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 36. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 37. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 38. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 39. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 40. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 41. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 42. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 43. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 44. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 45. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 46. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 47. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 48. QuentinEvifs พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.