เอกสารวิชาการ

1.แบบฟอร์ม มคอ.3

2.ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

3.คู่มือการเขียนมคอ.3

– Curriculum Mappingเคมีประยุกต์ ปรับปรุง 2 ธค 57

– Curriculum Mapping ชีวประยุกต์ ปรับปรุง 2 ธค 57