อธิการบดีพบปะนักศึกษาและบุคลากรคณะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะได้ดำเนินการจัดโครงการอธิการบดีพบปะนักศึกษาและบุคลากร เพื่อพบปะนศ และบุคลากรของคณะ

มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28/2/2562 ทางฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศ.ของคณะ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science)

ตั้งแต่วันที่ – 2 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือทางออนไลน์ ที่ https://www.admissions.ftu.ac.th/site/index2

ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher) 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)

ชื่อฐานข้อมูลJournal Impact Factor
SCOPUSScopus Journal Search
ISIISI Journal Search
TCITCI Journal Search


หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควต้า รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

มารายงานตัววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

ดูรายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/17rxtZd2Nftd_RfrZKCOO27YN4rLRVuHV/view

เปิดบ้านไอที สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน  นักเรียน  นักศึกษา ครู  อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ทุกท่านมาร่วมเยี่ยมชมงาน “เปิดบ้านไอที สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. นี้

ภายในงานประกอบด้วย

 —>บูทการจำลองฮัจญ์ ด้วยแว่นสามมิติ
—>บูทแอพพลิเคชั่นสำหรับแม่และเด็กๆ จำนวนมากมาย
—>บูทแข่งเกมส์ออนไลน์
—>บูท ไอโอที (Internet Of things)
การแข่งขันสำหรับนักเรียน ม.ปลาย

 —>การแข่งขันประกวดโฟสเตอร์
—>การแข่งขันสร้างเกมส์ด้วยPowerPoint
—>การแข่งขันการตอบปัญหา
**************************************************
และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง อยู่ให้รอดในยุดปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีสุดล้ำ หรือ ภัยใกล้ตัว 
**************************************************
ครู อุสตะห์ หรืออาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม การสร้างสื่ออย่างง่ายด้วยเทคโนโลยี AR และสนใจส่งนักนักเรียนเข้าร่วมประกวดต่างๆ สามารถส่งชื่อผ่านอินบ็อกนี้ หรือเม้นข้างล่างข้อความนี้ได้เลยค่ะ

***มีประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดและครูที่เข้าร่วมการอบรม
***ฟรีสำหรับการเข้าร่วมงาน (ไม่ประสงค์อาหารเที่ยงและเบรก)

*** 100บ. สำหรับค่าลงทะเบียนอาหารเที่ยง เบรก ประกาศนียบัตร และเอกสารการอบรม (สำหรับครู)
*** 50บ. สำหรับค่าอาหารเที่ยง เบรก ประกาศนียบัตร (สำหรับนักเรียน)เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม -7 มีนาคม 2562
สมัครได้ที่สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือทางออนไลน์ ที่ https://www.admissions.ftu.ac.th/site/index2

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู เพื่อขอรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ (รอบ โควตา) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู 
เพื่อขอรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ (รอบ
โควตา) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.