ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 151 (5/2562)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ทางงานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 151 (5/2562) เพื่อพิจารณาวาระต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ ติวภาษาและO-net

ด้วยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ ติวภาษาและO-net เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมปลายและจัดติวก่อนสอบโอเนท และเป็นการแนะแนวมหาวิทยาลัยอีกท่างหนึ่ง

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -30 ตุลาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ภาพประกอบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสลามาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงก่าร

โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

โครงการจัดขึ้นระกว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์คณะ วทท.มฟน.
24/10/2562

ภาพประกอบ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทปกติ (รอบโควต้า)

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

งานประชาสัมพันธ์คณะ

10 พฤศจิกายน 2562 เปิดเรียนภาคการเรียนที่ 2/2562