การสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 1/ 2555

การสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ สาขาเคมีประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์พัฒนาวิชาการและการวิจัยโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษา ความมีส่วนร่วมของอาจารย์ภายในคณะในการนำเสนอและเข้ารับฟังการสัมมนาจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคณะทับเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

หมายเหตุ

  • หัวข้อที่กำหนดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางผู้ดำเนินการจะแจ้งในภายหลัง
  • ผู้นำเสนอกรอกแบบฟอร์มส่งให้ผู้จัดหลังสัมมนาภายใน 3 วัน

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. รายเก่า ให้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ E-studentloan

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ รายเก่า

ให้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ  E-studentloan

ภายในวันที่14-6-55

(โดยให้ไปเอาใบเสร็จค่าเทอมที่การเงิน กองคลังและพัสดุ)

ดูรายละเอียดที่นี้

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-303 / 5-304

Continue reading “ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4”

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด http://yiu.ac.th/th/images/stories/notice/new_std_12/nurs.pdf

ใบสมัคร http://science.ftu.ac.th/wp-content/uploads/2012/05/payaban2555.pdf

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ ไฟล์ PDF

ใบรับรองแพทย์ ไฟล์ Word

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“สถาบันมุ่งสรรสร้างประชาคมอุดมปัญญาด้วยศาสตร์อิสลาม”
 อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“บัณฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข”
 อัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการอิสลาม”
 เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ตามมติที่ประชุมประจำคณะ ครั้งที่ 7/2554 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.