เรื่องทั้งหมดโดย news

งดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชา IT

 ประกาศ

ระหว่างวันที่ 14- 18 พฤศจิกายน 2555
ทางกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (IT) มีกำหนดการไปศึกษาดูงาน ที่ กทม และอื่นๆ
จึงของดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดังกล่าว และทางอาจารย์ผู้สอนจะสอนชด อีกครั้งหลังจากนี้
ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14/11/2555

ขอให้ทุกหน่วยงานภายในคณะ ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว

 ประกาศ

ด้วยทางกองแผนงาน ได้ส่งหนังสือมายังหน่วยงาน ให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว

เพื่อส่งไปยังกองแผนเบิกงบประมาณต่อไป หากโครงการใดยังไม่ส่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณในโครงการนั้นๆได้

ดังนั้นทางฝ่ายแผนฯ คณะจึงขอให้ทุกฝ่านที่รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานฯ

ส่งมายังฝ่าย ภายในวันที่ 7 พ.ย. นี้ โดยด่วนที่สุด….

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. รายเก่า ให้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ E-studentloan

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ รายเก่า

ให้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ  E-studentloan

ภายในวันที่14-6-55

(โดยให้ไปเอาใบเสร็จค่าเทอมที่การเงิน กองคลังและพัสดุ)

ดูรายละเอียดที่นี้