คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชา IT

 ประกาศ

ระหว่างวันที่ 14- 18 พฤศจิกายน 2555
ทางกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (IT) มีกำหนดการไปศึกษาดูงาน ที่ กทม และอื่นๆ
จึงของดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดังกล่าว และทางอาจารย์ผู้สอนจะสอนชด อีกครั้งหลังจากนี้
ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14/11/2555

ขอให้ทุกหน่วยงานภายในคณะ ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว

 ประกาศ

ด้วยทางกองแผนงาน ได้ส่งหนังสือมายังหน่วยงาน ให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว

เพื่อส่งไปยังกองแผนเบิกงบประมาณต่อไป หากโครงการใดยังไม่ส่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณในโครงการนั้นๆได้

ดังนั้นทางฝ่ายแผนฯ คณะจึงขอให้ทุกฝ่านที่รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานฯ

ส่งมายังฝ่าย ภายในวันที่ 7 พ.ย. นี้ โดยด่วนที่สุด….

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนและปฏิบัติ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประเมินการสอนออนไลน์

http://science.ftu.ac.th/evalu/

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน
เข้าประเมินการสอนออนไลน์ ของเทอมนี้ โดยให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษา ทั้ง Username และ Password
ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันสุดท้ายของการสอบ

การสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 1/ 2555

การสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ สาขาเคมีประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์พัฒนาวิชาการและการวิจัยโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษา ความมีส่วนร่วมของอาจารย์ภายในคณะในการนำเสนอและเข้ารับฟังการสัมมนาจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคณะทับเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

หมายเหตุ

  • หัวข้อที่กำหนดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางผู้ดำเนินการจะแจ้งในภายหลัง
  • ผู้นำเสนอกรอกแบบฟอร์มส่งให้ผู้จัดหลังสัมมนาภายใน 3 วัน

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. รายเก่า ให้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ E-studentloan

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ รายเก่า

ให้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ  E-studentloan

ภายในวันที่14-6-55

(โดยให้ไปเอาใบเสร็จค่าเทอมที่การเงิน กองคลังและพัสดุ)

ดูรายละเอียดที่นี้

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-303 / 5-304

อ่านเพิ่มเติม ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4