คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด http://yiu.ac.th/th/images/stories/notice/new_std_12/nurs.pdf

ใบสมัคร http://science.ftu.ac.th/wp-content/uploads/2012/05/payaban2555.pdf

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ ไฟล์ PDF

ใบรับรองแพทย์ ไฟล์ Word

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“สถาบันมุ่งสรรสร้างประชาคมอุดมปัญญาด้วยศาสตร์อิสลาม”
 อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“บัณฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข”
 อัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการอิสลาม”
 เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ตามมติที่ประชุมประจำคณะ ครั้งที่ 7/2554 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา