ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ ประธานหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ ได้เข้าร่วมนำเสนอ ภาคโปสเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ ประธานหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์
ได้เข้าร่วมนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาตำรับยาพื้นฐานที่มีสรรคุณแก้อาการอักเสบและติดเชื้อ กรณีศึกษาบ้านคลองขุด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559

ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ดูงานบริษัท ลาบันซอย วันที่ 31 สิงหาคม 2559

นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ดูงานบริษัท ลาบันซอย

วันที่ 31 สิงหาคม 2559