ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาจิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล